szybki kontakt e-mail - wypełnij formularz pocztowy | zobacz nasz profil na facebook

LICEUM SPORTOWE:

| piłka siatkowa dziewcząt
| pływanie
| koszykówka chłopców
| lekka atletyka

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 33
z Oddziałami Sportowymi

previous arrow
next arrow
Slider

Klasy III Gimnazjum

 

Klasy II Gimnazjum

 

POBIERZ PLAN LEKCJI - w przygotowaniu


pinezka2pinezka2
PROJEKT EDUKACYJNY 


OGÓLNE USTALENIA
związane Z REALIZACJA PROJEKTU w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej


 

 • projekt edukacyjny realizują wszyscy uczniowie w trakcie klasy II gimnazjum,
 • za sprawdzenie obligatoryjności udziału uczniów w projekcie odpowiadają wychowawcy,
 • opiekę nad zespołami uczniowskimi sprawują wychowawcy klas II i nauczyciele przedmiotów, uczący w klasach II gimnazjum, w szczególności nauczyciele, którzy w ubiegłych latach uczyli w klasach II gimnazjum i nie realizowali projektu edukacyjnego w gimnazjum,
 • uczniowie na podstawie określonych przez nauczycieli treści projektów wybierają z listy określonych projektów temat projektu edukacyjnego do realizacji,
 • projekt edukacyjny jest oceniany zgodnie z WSO (Karta Indywidualnej Oceny Zachowania Ucznia Realizującego Projekt Edukacyjny oraz dodatkowa ocena przedmiotowa zgodnie z PSO).
 • szkolna dokumentacja wykonanego projektu powinna być przechowywana w szkole do czasu jej ukończenia przez uczniów, którzy realizowali projekt i stanowią ją:

- lista projektów i grup projektowych na dany rok szkolny (wykaz uczniów i nauczycieli realizujących projekty edukacyjne w b.r. szk.)

- Karty Projektów Edukacyjnych w gimnazjum

- Karty Indywidualnej Oceny Zachowania Ucznia Realizującego Projekt Edukacyjny

KRYTERIA UZNANIA UDZIAŁU UCZNIA ZA WYSTARCZAJĄCY

DLA WPISANIA JEGO TEMATU NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego minimalnych przyjętych przez Radę Pedagogiczną warunków, np. takich jak:

 • czynny udział w pracy nad projektem w zespole;
 • wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu) np. przeprowadzenie badań ankietowych, wykorzystanie różnych źródeł do zebrania informacji na dany temat, przygotowanie makiety, plakatów, filmu itp.);
 • doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami);
 • przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonanego projektu (karty projektu);
 • udział w publicznej prezentacji projektu (należy jednak przewidzieć przypadki losowe np. chorobę ucznia w terminie prezentacji, chociaż należy przyjąć, że z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków, to kryterium musi być przez ucznia spełnione, ponieważ Rozporządzenie określa publiczną prezentację rezultatów projektu jako jedno z czterech istotnych działań w pracy nad projektem).

Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi:

 

HARMONOGRAM

REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM:

Zadania i możliwości

Odpowiedzialny Termin realizacji
Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas II gimnazjum o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. wychowawcy klas II gimnazjum

początek roku szkolnego,

- na zebraniu rodziców

Określenie oraz przedstawienie uczniom i rodzicom:
 • zakresu tematycznego i treści projektów edukacyjnych wg wybranych treści z podstawy programowej (mogą wykraczać poza podstawę programową)
 • czasu realizacji projektów (w zależności od projektu, najczęściej 2-3 miesiące - zgodnie z wykazem projektów edukacyjnych na bieżący rok szkolny)
 • formy i czasu prezentacji – na forum szkoły max 2 najładniejszej prezentacje multimedialne z projektu w ramach Dnia Prezentacji Projektu Edukacyjnego oraz wszystkie materiały jako ekspozycja z omówieniem; pozostałe prezentacje multimedialne - 2 tygodnie wcześniej na forum klasy

nauczyciele przedmiotów klas II gimnazjum,

wychowawcy klas II gimnazjum

określenie

do 03 września;

przedstawienie uczniom i rodzicom na zebraniu - wrzesień

Wstępne określenie oraz przedstawienie uczniom i rodzicom liczebności zespołu realizującego projekt spośród uczniów klas II gimnazjum: (zespół klasowy, grupa, najlepiej 4-5 uczniów).    

Uczniowski projekt edukacyjny powinien mieć charakter zespołowy; poszczególne zadania mogą być wykonywane indywidualnie, ale materiały do prezentacji wytworzone wspólnie.

Określenie form realizacji projektów oraz przedstawienie uczniom i rodzicom:
 • strona internetowa
 • rozgrywki sportowe itp
 • album ze zdjęciami, wykresami, mapkami
 • platak, kolaż, inna forma plastyczna
 • książka, broszura, ulotka, gazeta
 • prezentacja multimedia
 • happening, marsz, uliczna skcja informacyjna
 • model zjawiska, makieta z opisem
 • film, nagranie dźwiękowe
 • piknik naukowy i/lub obywatelski
 • debata, dyskusja publiczna
 • wspólny raport z badania
 • wystawa, festiwal, "targowisko" prac uczniów
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja
 • konferencja naukowa lub prasowa prowadzona przez uczniów
Wybór tematu projektu edukacyjnego, powołanie grup. uczniowie klas II gimnazjum, nauczyciele przedmiotów klas II do 15 października
Sprawdzenie spełnienia warunku obligatoryjności udziału uczniów klas II gimnazjum w projekcie

wychowawcy klas II gimnazjum

wg wykazu projektów

listopad,

ponownie luty

Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji – uzupełnienie przez uczniów odpowiednich zapisów w Karcie Projektu Edukacyjnego w gimnazjum uczniowie klas II gimnazjum do 31 października
Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji dot. rytmiczności przebiegu realizacji projektu – na zebraniach z rodzicami i konsultacjach indywidualnych.

nauczyciele: wychowawcy, opiekunowie projektów

cały rok
Wykonanie zaplanowanych działań w kolejnych etapach.

uczniowie,

nauczyciel opiekun

cały rok
Konsultacje zespołów uczniów z nauczycielem – opiekunem (średnia częstotliwość konsultacji zależy od tematu i rodzaju projektu).

uczniowie,

nauczyciel opiekun

co 2 tygodnie

/ co miesiąc

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

(na forum klasy lub szerszym: szkoła, środowisko lokalne, Internet).

Na forum klasy (np. w dniu zebrań rodziców) – wszystkie prezentacje, w tym multimedialne,

na forum szkoły w Dniu Prezentacji Projektów – najlepsza prezentacja multimedialna z jednego projektu i wszystkie pozostałe ekspozycje z ich ustną prezentacją przez uczniów

po min. 2 uczniów prezentujących ekspozycję i po min. 2 uczniów skrótowo omawiających prezentacje multimedialną, wychowawcy

Dzień Prezentacji Projektu Edukacyjnego,

sala konferencyjna

Ocena realizacji projektu edukacyjnego ucznia wg kryteriów oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
(z uwzględnieniem samooceny i oceny przez   grupę) oraz dodatkowego oceniania przedmiotowego
opiekun projektu i wychowawca maj/czerwiec
Dokumentowanie projektu (lista projektów i grup projektowych, Karta Projektu Edukacyjnego w gimnazjum) – przechowywana do ukończenia szkoły. opiekun projektu, wychowawca cały rok
Przekazanie dokumentacji projektu edukacyjnego do wychowawcy klas (Karta Projektu Edukacyjnego w gimnazjum, Karta Indywidualnej Oceny Zachowania Ucznia Realizującego Projekt Edukacyjny) opiekun projektu i wychowawca czerwiec
Adnotacja w arkuszu ocen dot. udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego z załączoną dokumentacją projektu od nauczyciela opiekuna dla wychowawcy (jw.) wychowawca klasy II

czerwiec

klasy II gimnazjum

Adnotacja na świadectwie ukończenia gimnazjum dot. udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wychowawca klasy III

czerwiec

klasy III gimnazjum

Zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego (na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”) dyrektor gimnazjum  

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej

Netografia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz. 1046)

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=992

www.ceo.org.pl/koss/online zakładka: Projektowniki

http://www.ceo.org.pl, http://www.ore.edu.pl,

Projekt edukacyjny w gimnazjum - prezentacja A.Łukasik

materiały wyd. Nowa Era

 

Strona zawiera przydatne informacje DLA UCZNIÓW i nauczycieli, zebrane przez mgr Annę Łukasik, nauczyciela - doradcę metodycznego matematyki, informatyki i techniki.

Są to informacje nt.:

 • konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • egzaminów zewnętrznych (z informatorami CKE, przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi i maturalnymi, tablicami matematycznymi).
 • linki do przydatnych materiałów dydaktycznych z matematyki, informatyki i zajęć technicznych.

Niech nauka będzie łatwiejsza, a może stanie się również rozrywką... :)

1. KONKURSY:

2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE - Informatory CKE i maturalne tablice matematyczne:

3. MATEMATYKA - dla nauczycieli i uczniów:

4. INFORMATYKA - dla nauczycieli i uczniów:

5. ZAJĘCIA TECHNICZNE - dla nauczycieli i uczniów:

NASI PRZYJACIELE:


logo mks dg

     SD-N      logocesir      logo dg      logoawf 

    

logo wopr     

logo mks basket

    

SOS Y LOGO PION FULL JPG

MAPA 26 znakinapis      LogoPZKosz 1

 

AKTUALNOŚCI

STATYSTYKI

Dziś4
Wczoraj769
Bież. tydzień773
Bież. miesiąc15034
Ogółem560068

KONTAKT

ul. Chopina 34 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: 32 262 69 68
 
Sekretariat główny szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./wyślij e-mail

Sekretariat uczniowski:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./wyślij e-mail

Zamówienia publiczne:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Copyright © 2012-2019 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zssdg.edu.pl website ver. 2.1 (beta)

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości ekranowej nie mniejszej niż 1280 x 1024 pikseli

projekt i wykonanie: flipflap.pl | nadzór merytoryczny: Sylwia Czarnik | strona korzysta z cookies

powered by: helix ultimate framework | mat. foto: własne, pixabay.com

 

 

cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu adres serwisu zssdg.edu.pl jest Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, ul. Chopina 34
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Domeny.pl sp.z o.o., funkcjonującego pod adresem www.domeny.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określenie profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry