REKRUTACJA 2020/2021drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

 

sport1

strzalka prawo

 exclamation point 1421016 960 720 
strzalka prawo
strzalka prawo
  banner 1711954 960 720  
trenerzy 

       

Wniosek do szkoły kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form: exclamation point 1421016 960 720

 1. osobiście, w szkole pierwszego wyboru. Osobiście wnioski można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie uczniowskim w godzinach 8.00-15.00;
 2. w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Naszej szkoły w przypadku chęci złożenia wniosku w formie elektronicznej w formie skanu, zobowiązani są do przesłania go na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail;
 3. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.
       

KLASY I SPORTOWE:


DYSCYPLINY:        
       
I   PŁYWANIE I   LEKKA ATLETYKA
 I   PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
I   KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW
              plywak      lekka atletyka                                               siatkowka                                    koszyykowka
ODDZIAŁY:          

 

 Klasa  Kierunek kształcenia  Przedmioty rozszerzone  Planowane przedmioty uzupełniające

 Obowiązkowe przedmioty edukacyjne z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

         
 I LS

Piłka siatkowa dziewcząt

siatkowka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy chemii,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
 I LS

Koszykówka chłopców

koszyykowka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy chemii,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne

 I LL

Pływanie

plywak

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy chemii,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
 I LL

Lekka atletyka

lekka atletyka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy chemii,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
  Języki obce nowożytne:    
 język angielski, język niemiecki*   

 

*zgodnie z językiem wiodącym na poprzednim etapie edukacyjnym

 
 

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej

przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu

 

 

OBOWIĄZKOWE PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJexclamation point 1421016 960 720

I TERMIN: 25.06.2020 r. godz. 14.00

II TERMIN 27.07.2020 r. godz. 10.00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie)


 


 TERMINARZ REKRUTACJI


15.06.2020 r. - 22.06.2020 r.
do godz. 15.00

 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe

     
  (wniosek należy wydrukować z programu rekrutacyjnego)
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
 
26.06.2020 r. - 10.07.2020 r.
do godz. 15.00
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


 I TERMIN 25.06.2020 r.
godz. 14.00


 II TERMIN 27.07.2020 r.
godz. 10.00

(dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

 

Przeprowadzenie obowiązkowych prób sprawności fizycznejI TERMIN 09.07.2020 r.
godz. 15.00


II TERMIN 31.07.2020 r.
godz. 15.00

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej


31.07.2020 r. - 04.08.2020 r.
godz. 15.00
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje


do 04.08.2020 r.   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


 do 11.08.2020 r.   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach


 12.08.2020 r.
do godz. 10.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


13.08.2020 r. - 18.08.2020 r.
godz. 15.00

     
 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo

 19.08.2020 r.
do godz. 14.00
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 

DODATKOWE INFORMACJE:exclamation point 1421016 960 720

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


Próby sprawności fizycznej

Sposób przeprowadzenia prób sprawności fizycznej w czasie epidemii może ulec zmianie

 strzalka prawo

strzalka prawo

strzalka prawo

strzalka prawo
 

 

Programy szkolenia zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki

   
 strzalka prawo

strzalka prawo  

strzalka prawo

strzalka prawo
   
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020
   
   
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo
 
strzalka prawo

strzalka prawo