SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Koordynatorzy, autorzy szkolnego programu SZPZ: "W zdrowym ciele zdrowy duch":
Dorota Przewieźlik - nauczyciel wychowania fizycznego

Członkowie zespołu nauczycieli:
Anna Czerwiec – nauczyciel biologii
Wioletta Domachowska – Macek – nauczyciel informatyki i techniki
Agnieszka Kurasandzis – nauczyciel świetlicy
Danuta Sornat - pedagog
Sylwia Czarnik - nauczyciel biblioteki
Iwona Burska - pielęgniarka szkolnaWieloletnia praca zespołu ds „Szkoły Promującej Zdrowie” została ukoronowana dnia 4 listopada 2011r. otrzymaniem Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie z rąk urzędującego Ministra Oświaty oraz przynależnością do europejskiej sieci School for Health.
Stanowi to wielki sukces całej społeczności szkolnej, ponieważ zarówno uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, jak i rodzice mieli swój udział w pracy na rzecz promowania zdrowia w naszej szkole jak i poza nią, przy okazji dni i akcji profilaktycznych, imprez sportowych organizowanych dla naszej młodzieży i przez naszą młodzież, a także systematycznej pracy edukacyjnej włączającej treści prozdrowotne w tok lekcji, pogadanek, prelekcji i pokazów (wszystkie te imprezy zostały uwzględnione w Szkolnym Programie Profilaktyki). Szkoła nasza była przez wiele lat organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez przeznaczonych również dla środowiska lokalnego np: „Bieg po zdrowie w Dąbrowie”,” Dąbrowa Górnicza mówi nie uzależnieniom”, festynów i zawodów sportowych.

Do programu Szkół Promujących Zdrowie przystąpiliśmy w 2002 roku realizując nasze zadania zgodnie z przewodnim hasłem utworzonego zgodnie potrzebami szkoły programu „W zdrowym ciele –zdrowy duch”. Uzyskaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 2005roku. W następnych latach pracowaliśmy, aby uzyskać kolejny stopień awansu. Te starania zakończyły się sukcesem w bieżącym roku. W dniu 4 listopada przedstawiciele szkoły odebrali Certyfikat z rąk minister oświaty Katarzyny Hall oraz profesor Barbary Woynarowskiej-autorytetu w dziedzinie promocji zdrowia. Jesteśmy jedną z zaledwie kilkudziesięciu (na kilka tysięcy) szkół w Polsce mogących poszczycić się takim certyfikatem. Oznacza on, że szkoła pracuje zgodnie ze standardami programu SZPZ. Nie oznacza to, że w szkole nie występują problemy zdrowotne, ale że systematycznie szerzona jest wiedza zwiększająca świadomość wagi profilaktyki zdrowotnej. Każdy nawet drobny krok ku zwiększaniu tej wiedzy u młodzieży jest ważnym krokiem ku zdrowej przyszłości naszego społeczeństwa.Działania Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole mają na celu uświadomienie młodego pokolenia, że to oni sami ponoszą większą część odpowiedzialności za zdrowie swoje. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się holistyczną, czyli całościową koncepcję w szkole, która traktuje człowieka jako „całość”. Na tą całość składają się cztery wymiary zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane:

 • Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów
 • Zdrowie psychiczne – w jego obrębie zdrowie:
 • umysłowe - zdolność do jasnego, logicznego myślenia
 • emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób; umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, depresją lękiem.
 • Zdrowie społeczne - zdolność do utrzymania prawidłowych relacji z innymi ludĄmi oraz pełnienia ról społecznych
 • Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi jest związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u niektórych dotyczy ich osobistego „credo”, zasad, zachowań i sposobów utrzymania wewnętrznego spokoju

W szkole podkreśla się także,że zdrowie jest:

 • Wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmienić środowisko i radzić sobie z nim
 • Zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturalne, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia
 • Środkiem do codziennego życia (a nie jego celem), umożliwiającym lepszą jego jakość.

Na prowadzonych zajęciach z młodzieżą podkreśla się wiele razy, ze zdrowie zależy od wielu różnorodnych czynników. Można je podzielić na 4 grupy:

 • Styl życia – 50%
 • Środowisko fizyczne i społeczne życia, pracy, nauki – 20%
 • Czynniki genetyczne – 20%
 • Służba zdrowia -10%

STYL ŻYCIA (sposób bycia) można go określić jako zakres i formy codziennych zachowań, swoistych dla danego człowieka lub określonej grupy. Zdrowy (prozdrowotny) styl życia to świadome zachowania sprzyjające poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia. Polega on przede wszystkim na: dbałości o higienę ciała i higienę psychiczną, odpowiedniej aktywności fizycznej, racjonalnym odżywianiu się zachowaniu bezpieczeństwa, poddawaniu się okresowym badaniom stanu zdrowia, niepaleniu tytoniu i nieużywanie narkotyków.

Bardzo druzo czasu poświęca się na zajęciach z uczniami na omawianie, zwracanie uwagi na swoje zachowania zdrowotne, które można określić jako postępowanie, działania (lub ich zaniechanie), które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka:

 • Zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne, pozytywne) - aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludĄmi, radzenie sobie ze stresem, poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym
 • Zachowania zagrażające zdrowiu (antyzdrowotne, negatywne) – palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne

Zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia są prowadzone w naszej szkole między innymi na takich zajęciach jak:
- biologia
- edukacja zdrowotna z rehabilitacją
- komunikacja społeczna
- wychowanie fizyczne
- zajęcia sportowe
- informatyka

Ponadto organizowane są akcje dotyczące zdrowia m.in. Światowy Dzień Walki z Otyłością, Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień Walki z AIDS, Zajęcia antynikotynowe połączone z projekcją filmu „Nikotyna – legalny narkotyk”, Światowy Dzień Zdrowia jak i dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla społeczności lokalnej.

Organizowane przez szkołę imprezy, akcje maja na celu promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie do niego.

Dużo uwagi zwraca się na wychowanie fizyczne gdyż jest częścią wychowania ogólnego. Ukierunkowuje rozwój człowieka w taki sposób, aby ćwicząc ciało jednocześnie pielęgnować wartości psychiczne. Wychowanie fizyczne umacnia zdrowie człowieka i jego sprawność ruchową oraz kształci cechy psychiczne, czyli osobowość, postawy etyczne i społeczne a także rozwija intelekt.

Uprawianie sportu, bycie aktywnym fizycznie sprawia, że młody człowiek:
- rozwija wolę - poprzez systematyczny trening, mobilizuje się do koncentracji w czasie współzawodnictwa
- rozwija sferę emocjonalną - przeżywa sukces sportowy lub porażkę, doświadcza uznania jako zwycięzca
- kształtuje postawę etyczną - poprzez współdziałanie w wysiłku sportowym, poszanowanie reguł gry, stosowanie zasady uczciwości, fair play
- rozwija intelekt - poznaje przepisy gier sportowych, dyscyplin indywidualnych, obserwuje i uczy się od innych.

Wychowanie fizyczne i promocja zdrowego stylu życia to dwie współgrające dziedziny wzajemnie się uzupełniające. Dlatego w naszej szkole duży nacisk położono na kształtowanie zachowań prozdrowotnych, a znakomitym polem do popisu w tym zakresie jest właśnie wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe. Kształcenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie oraz ukazywanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych pozwoli na uświadomienie młodzieży roli, jaką pełni zdrowie w naszym życiu i jak duży wpływ ma na jego jakość.

Materiały dla nauczycieli:
Artykuł 1 - pobierz dokument.
Artykuł 2 - pobierz dokument.
Artykuł 3 - pobierz dokument.