Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia:

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III – „zielona szkoła”

Dokumentacja z postępowania znajduje się na platformie zakupowej:  LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ