szybki kontakt e-mail - wypełnij formularz pocztowy | zobacz nasz profil na facebook

LICEUM SPORTOWE:

| piłka siatkowa dziewcząt
| pływanie
| koszykówka chłopców
| lekka atletyka

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 33
z Oddziałami Sportowymi

previous arrow
next arrow
Slider

TEMATY NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH – LICEUM SPORTOWYM

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

LITERATURA


1. Motyw dworku szlacheckiego w literaturze różnych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

2. Ekspiacja (odkupienie win) jako droga powrotu do człowieczeństwa. Zinterpretuj na wybranych przykładach literackich.

3. Sposoby prezentowania postaci Judasza w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

4. Na podstawie wybranych przykładów z literatury różnych epok dokonaj analizy różnych wizji młodości.

5.Twórcza rola poety i poezji w różnych epokach literackich. Omów problem na wybranych przykładach.

6. Pisarze jako wyraziciele tendencji artystycznych swoich epok. Zinterpretuj problem na wybranych przykładach literackich.

7. Analizując wybrane utwory przedstaw sposoby wykorzystania własnej biografii w twórczości różnych autorów.

8. Literackie portrety kobiet. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreacji i ich funkcje.

9. Literacki portret idealistów na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

10. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i powszechnej XX wieku różne formy zniewolenia człowieka

11. Kulturotwórcza rola obrzędów, zwyczajów i obyczajów w literaturze. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach z różnych epok.

12. Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

13. Porównaj literackie portrety zakochanych w wybranych utworach literackich z różnych epok.

14. Miasta oraz ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

15. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu miejsca i sensu życia. Zanalizuj na podstawie utworów z różnych epok.

16. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze różnych epok.

17. Księża - pisarzami. Omów tematykę ich twórczości na podstawie wybranych utworów.

18. Na podstawie wybranych przykładów literackich omów postawę franciszkańską, obecną w literaturze różnych epok.

19. Różne sposoby kreacji bohatera zbuntowanego w literaturze. Zanalizuj problem na podstawie wybranych przykładów.

20. Żywotność gatunków biblijnych w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok.

21. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj etos pracy w literaturze XIX i XX wieku.

22. Przedstaw na wybranych przykładach wpływ różnych koncepcji filozoficznych na literaturę.

23. Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Zanalizuj problem na podstawie wybranych przykładów.

24. Różnorodne ujęcia motywu Arkadii w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

25. Paraboliczna wymowa tekstów literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury różnych epok..

26. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów na podstawie wybranych utworów.

27. Na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej przedstaw różne sposoby kreowania postaci zbrodniarzy.

28. Postać kontrowersyjna - jej miejsce i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

29. Modlitwa jako źródło inspiracji literackiej na przestrzeni epok. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

30. Motyw vanitas i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

31. Różne ujęcia motywu raju w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

32. Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Zinterpretuj problem na przykładzie wybranych utworów literackich.

33.Wizja człowieka i świata w twórczości polskich noblistów. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

34.Literacki wizerunek Polaków wobec wyzwań historii i losu. Omów problem na wybranych przykładach.

35.Odzwierciedlenie wydarzeń historycznych w literaturze. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok..

36.Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

37.Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne obrazy wojny w literaturze XX wieku.

38.Motyw powstań narodowych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

39.Czasy wolności i czasy niewoli - różne sposoby służenia ojczyźnie. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.

40."Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną..." Jan Lechoń. Rozwiń myśl poety na podstawie wybranych przykładów literackich z różnych epok.

41.Konfrontacja marzeń z rzeczywistością w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów na przykładach.

42.Portrety karierowiczów w literaturze. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.

43.Echa stoicyzmu i epikureizmu w literaturze różnych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

44.Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Analizując zagadnienie, odwołaj się do wybranych przykładów literackich.

45.Konflikty pokoleń w tekstach literackich wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.

46.Piękno i brzydota jako kategorie estetyczne w poezji różnych epok. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.

47.Człowiek w krzywym zwierciadle literatury różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

48.Prowokacje literackie, które stały się klasyką. Omów na wybranych przykładach.

49.Wina, kara i odkupienie w utworach literackich różnych epok. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

50.Literackie portrety par małżeńskich w dramacie i prozie. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.

51.Na podstawie wybranych utworów różnych epok porównaj portrety lekarzy.

52.Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.

53.Jak powstał świat? Porównaj mity stworzenia świata i człowieka zapisane w mitologiach różnych krajów świata.

54.Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

55.Mitologizowanie historii w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

56.Kryzys wiary w wielkość człowieka. Omów temat, odwołując się do literatury renesansu i współczesności.

57.Przedstaw sposoby kreowania i funkcjonowania mitu dzieciństwa w wybranych utworach literatury polskiej..

58.Walka o formę. Przedstaw awangardowe poszukiwania narracji w polskiej prozie współczesnej.

59.Odwrócony dekalog w obozowym świecie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

60.Symbolika liczb, jej rodowód i funkcje w literaturze. Omów to zjawisko, posługując się wybranymi przykładami.

61.Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

62.Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Zanalizuj problem na podstawie wybranych przykładów z różnych epok.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1.Wizja Sądu Ostatecznego ukazana w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

2.Na podstawie dzieł literackich zrecenzuj ich filmowe adaptacje. Omów problem na wybranych przykładach.

3.Koncepcje piękna w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.

4.Zanalizuj różne kreacje matki w literaturze i malarstwie, posługując się przykładami z różnych epok.

5.Apoteoza uczucia i romantycznych uniesień w literaturze, malarstwie i muzyce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

6.Radość życia i cierpienie - dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Omów problem na przykładach dzieł literackich i malarskich z wybranych epok.

7.Góry źródłem inspiracji twórców kultury różnych epok. Przedstaw problem, posługując się różnymi przykładami z literatury i malarstwa.

8.Madonny w literaturze, rzeźbie i malarstwie różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

9.Motyw wsi w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na przykładach z wybranych epok.

10.Portrety świętych w literaturze i malarstwie. Omów problem na wybranych przykładach.

11.Idealizacja historii w literaturze i malarstwie XIX wieku. Zanalizuj na podstawie wybranych przykładów.

12.Surrealistyczna wizja świata w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

13.Wizja nieba i piekła w literaturze i malarstwie. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

14.Porównaj funkcje motywu śmierci w literaturze i malarstwie różnych epok. Zanalizuj zagadnienie na podstawie przykładów z różnych epok.

15.Impresjonizm w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.

16.Motyw powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów problem na wybranych przykładach.

17.Posługując się kilkoma przykładami z różnych epok, zanalizuj sposób przedstawienia oraz funkcje duchów, zjaw, upiorów i wampirów w dziele literackim i w filmie

18.Zinterpretuj obrazy miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych.

19.Wielkie bitwy historii w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.

20. Zrecenzuj współczesne interpretacje filmowe i teatralne dramatów Szekspira. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

21. Wpływ ekspresjonizmu na literaturę i malarstwo. Omów problem na wybranych przykładach z różnych epok.

22. Wojna na kartach literatury i na ekranach kin. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

23. Motyw Chrystusa w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

24. Różne obrazy domu rodzinnego w tekstach kultury. Opracuj zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich i filmowych.

25. Literackie, malarskie i filmowe portrety dziecka. Przedstaw różne sposoby kreowania bohatera dziecięcego.

26. Rola architektury w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów zagadnienie, uwzględniając funkcje budowli.

27. Omów różne ujęcia motywów pasyjnych w wybranych dziełach literackich i malarskich różnych epok.

28. Przedstaw barokowy kanon piękna na przykładzie dzieł literackich i plastycznych.

29. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady dzieł literackich i plastycznych.

30. Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Zaprezentuj kreacje wybranych bohaterów.

31. Motyw tańca w literaturze i w filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

32. Groteskowy obraz świata. Przedstaw rolę i sposób jego funkcjonowania w wybranych dziełach literackich i malarskich.

33. Fascynacja nowoczesnością w literaturze i innych dziedzinach sztuki XIX i XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

JĘZYK


1.Wpływ "mody językowej" na kształtowanie się polszczyzny barokowej i oświeceniowej. Omów problem na wybranych przykładach.

2.Język mojego pokolenia. Omów typowe zjawiska i procesy na wybranych przykładach.
3.Funkcje językowe wypowiedzi reklamowej i ich hierarchizacja. Zanalizuj wybrane przykłady reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych.

4.Wpływ kultury masowej na kształtowanie się współczesnej polszczyzny. Omów problem na wybranych przykładach.

5.Rodowód i funkcja imion (nazwisk) znaczących w literaturze. Zanalizuj zjawisko z pogranicza językoznawstwa i kultury na wybranych przykładach.

6.Przejawy perswazji w nowomowie. Przedstaw na przykładach z literatury i publicystyki drugiej połowy XX wieku.

7.Na podstawie wybranych przykładów omów pochodzenie nazw osiedli, dzielnic i ulic w twojej miejscowości.

8.Frazeologizmy biblijne i mitologiczne obecne we współczesnym języku. Omów temat na wybranych przykładach.

9.Język dawnych i współczesnych polityków. Omów i porównaj typowe zjawiska, i procesy na wybranych przykładach.

10.Językowe środki wyrazu w prasie młodzieżowej. Zanalizuj język wybranych artykułów.
11.Styl retoryczny w literaturze staropolskiej i w powieściach H. Sienkiewicza. Zanalizuj i omów wybrane przykłady.

12.Zanalizuj najczęstsze błędy językowe, występujące w środowisku młodzieżowym. Wskaż przyczyny powstawania błędów.

13.Przeanalizuj na wybranych przykładach wpływy języka angielskiego na współczesną polszczyznę i oceń ich zasadność.

14.Rodzaje neologizmów i ich funkcje w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

15.Związki frazeologiczne oraz ich funkcje w języku literackim i potocznym. Przedstaw zagadnienie, posługując się różnymi przykładami.

16.Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

17.Sposoby wzbogacania słownictwa. Omów temat na wybranych przykładach.
18.Mowa zakochanych w wybranej epoce i współczesności. Rozwiń temat na podstawie różnych przykładów.

19.Dokonaj analizy językowej piosenek wybranego zespołu muzycznego, uwzględniając zasadność doboru słownictwa.

20.Dokonaj charakterystyki języka bohaterów prozy Stefana Żeromskiego na przykładzie wybranych tekstów.

21.Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów i restauracji w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odbicie.

 

 

Klikając w obrazek dowiesz się więcej na temat egzaminu maturalnego.

 

 

 

 

oke logo

  SAMORZĄD UCZNIOWSKIdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:sam uczn logo

Przewodnicząca    Prezydium    Członkowie

 
 
        Szkoła Podstawowa nr 33
  Liceum Sportowe
Emilia Musialik
  Nikodem Chwastek   Aleksandra Borzęcka   Kamil Raczyński
  Oliwia Mucha
  Wiktoria Uraczyńcow   Weronika Bielas
  Dominika Supernak        Matylda Grabowska   Jakub Zając   Alicja Kalarus
 z-ca przewodniczącej    Paweł Radzicki      Ernest Domachowski
  Nicola Borzęcka
        Maja Grzechuła   Klaudia Foryś
         Amelia Gala   Dominika Kocimska
        Natalia Breitkopf   Dominika Miara
        Alicja Żak   Nicol Kabańska
        Bartosz Kieljan  
        Maja Bazylak  
        Franciszek Ruszczyk  
        Mateusz Gajowiec  

Opiekunowie


 
 
 
Tomasz Kiernożycki   Jan Podsiadło    Agnieszka Drab
  Agnieszka Giermala
 nauczyciel historii, języka polskiego   nauczyciel wychowania fizycznego    nauczyciel języka polskiego   nauczyciel języka angielskiego
             

 

adobe 24943 1280


adobe 24943 1280

adobe 24943 1280


adobe 24943 1280


  RZECZNIK PRAW UCZNIAdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 


Rzecznik Praw Ucznia z ramienia nauczycieli 


 

Tomasz Kiernożycki
nauczyciel historii i języka polskiego


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Konkursy.

NASI PRZYJACIELE:


logo mks dg

     SD-N      logocesir      logo dg      logoawf 

    

logo wopr     

logo mks basket

    

SOS Y LOGO PION FULL JPG

MAPA 26 znakinapis      LogoPZKosz 1

 

AKTUALNOŚCI

STATYSTYKI

Dziś741
Wczoraj427
Bież. tydzień741
Bież. miesiąc15002
Ogółem560036

KONTAKT

ul. Chopina 34 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: 32 262 69 68
 
Sekretariat główny szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./wyślij e-mail

Sekretariat uczniowski:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./wyślij e-mail

Zamówienia publiczne:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Copyright © 2012-2019 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zssdg.edu.pl website ver. 2.1 (beta)

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości ekranowej nie mniejszej niż 1280 x 1024 pikseli

projekt i wykonanie: flipflap.pl | nadzór merytoryczny: Sylwia Czarnik | strona korzysta z cookies

powered by: helix ultimate framework | mat. foto: własne, pixabay.com

 

 

cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu adres serwisu zssdg.edu.pl jest Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, ul. Chopina 34
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Domeny.pl sp.z o.o., funkcjonującego pod adresem www.domeny.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określenie profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry